Dechen Shak-Dagsay Emaho The Story of Arya Tara 2CD

Dechen Shak-Dagsay
SIL-13090
0745240237129
    Verzending: binnen 2-5 werkdagen
In winkelmandje
  • Beschrijving

Dechen Shak-Dagsay Emaho The Story of Arya Tara 2CD

‘emaho’ is een speciaal woord. Het is een uitroep die in oude Tibetaans-boeddhistische geschriften wordt gebruikt om het 'wonderbaarlijke, verbazingwekkende moment waarop de geest ontwaakt' te beschrijven. Ik geloof echt dat ieder mens in de wereld het aangeboren verlangen heeft naar dit gevoel van ‘emaho’. Het kan zich op verschillende manieren manifesteren. Persoonlijk vind ik dit moment wanneer ik contact maak met de meest verheven en prachtige vrouwelijke boeddhistische godin Arya Tara. Daarom vond ik dat dit album ‘emaho – the Story of Arya Tara’ zou moeten heten.

Vele eeuwen geleden leefde er in het oude India een prinses genaamd Jhana-Chandra, wat 'Wijsheidsmaan' betekent. In het Tibetaans wordt haar naam vertaald als 'Yischi Dawa'. Ze was mooi en had een groot hart voor alle wezens. Elke dag vergaarde ze talloze verdiensten en goede daden en was een trouwe leerling van haar leraar Boeddha Dundubhisvara. Iedereen bewonderde deze buitengewone prinses. Om volledige verlichting te bereiken, drongen de monniken er bij haar op aan te wensen dat ze in haar volgende leven herboren zou worden als een man. De prinses lachte en antwoordde: 'Er is geen man, er is geen vrouw. Onderscheid maken tussen man en vrouw is de geest van een klein wezen. Er zijn noch mannen noch vrouwen, noch een zelf, noch wezens.' Ze zwoer keer op keer terug te keren in een vrouwelijke vorm om alle wezens te bevrijden van lijden en om verlichting te bereiken in een vrouwelijke vorm. Dus, de Boeddha Dundubhisvara gaf haar de naam Tara, de 'Swift Liberator'. Ze wordt ook vaak aangeduid als Arya Tara - The Noble Tara'.

De muziek van ‘emaho’ zal je niet alleen troost en positieve energie geven, maar zal je ook aanmoedigen om je innerlijke schoonheid, kracht en zelfvertrouwen te ontdekken. Ik ben mijn dierbare vader, de Eerwaarde Dagsay Rinpoche, zeer dankbaar voor het inspireren van mij om de prachtige energie van deze godin met u te delen en voor Helge van Dyk voor het componeren van deze unieke muziek om uw hart voor te openen de verheven godin Arya Tara.


Dechen Shak-Dagsay

Twee cds in Digipack met 32 pagina's booklet.

Tracklist Dechen Shak-Dagsay Emaho The Story of Arya Tara 2CD:
CD 1-02The Beginning 00:06:33
CD 1-03The 21 Tales of Tara 00:15:06
CD 1-04The Wisdom of Tara 00:30:41
CD 2-01emaho - an Amazing One 00:09:28
CD 2-02Magic Pulse (of Prayer Drumming) 00:15:39
CD 2-03Peace of Mind 00:10:04
CD 2-04Praising Saraswati 00:08:06
Total Time: 01:36:47

whatsapp onsVraag over dit artikel? Whatsapp ons.

Text op hoesjes: ‘emaho’ is a special word. It’s an exclamation used in ancient Tibetan Buddhist scriptures to describe the ‘wondrous, amazing moment when the mind awakens’. I truly believe that every human being in the world has the innate longing for this feeling of ‘emaho’. It can manifest in various ways. Personally, I find this moment whenever I connect with the most exalted and marvelous female Buddhist goddess Arya Tara. This is why I felt this album should be called ‘emaho – the Story of Arya Tara’.

Many eons ago in ancient India lived a princess called Jhana-Chandra, which means ‘Wisdom-Moon’. In Tibetan her name is translated as ‘Yischi Dawa’. She was beautiful and had a big heart for all beings. Every day she accumulated countless merits and good deeds and was a faithful disciple of her teacher Buddha Dundubhisvara. Everyone admired this extraordinary princess. In order to attain full enlightenment, the monks urged her to wish that she will be reborn as a man in her next life. The princess laughed and replied: ‘There is no male, there is no female. To discriminate between male and female is the mind of a small being. There are neither men nor women, nor a self, nor beings.’ She vowed to return again and again in a female form in order to liberate all beings from suffering and to reach enlightenment in a female form. So, the Buddha Dundubhisvara gave her the name Tara, the ‘Swift Liberator’. She is also often referred to as Arya Tara – The Noble Tara’.

The music of ‘emaho’ will not only give you comfort and positive energy but will also encourage you to uncover your inner beauty, strength and confidence. I am deeply grateful to my dear father, The Venerable Dagsay Rinpoche, for inspiring me to share the beautiful energy of this goddess with you and to Helge van Dyk for composing this unique music to open your hearts for

the exalted goddess Arya Tara.

May the power of Arya Tara reach many hearts! emaho!

Yours Dechen