Algemene Leveringsvoorwaarden Apollanja

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle online aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de hierna genoemde websites / webwinkels van Apollanja, allen hiernaar te noemen als Apollanja zijn deze voorwaarden van toepassing.

- www.apollanjacrystals.nl - www.hetspirituelewarenhuis.nl - www.spirituelemuziek.nl

1.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst/aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van Apollanja zijn vrijblijvend, aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Apollanja behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer de koper de order in het beveiligde gedeelte waar de adresgegevens en betalingsgegevens bij Apollanja heeft bevestigd.

2.3 Typefouten en vergissingen bij het plaatsen van een bestelling komen geheel voor risico van de koper. Apollanja is op geen enkele wijze hiervoor aansprakelijk (zie ook 5.7 & 5.8).

2.4 De factuur/orderbevestiging wordt direct na het plaatsen van de bestelling verstuurd naar het door de koper opgegeven e-mailadres. Apollanja is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van de factuur/orderbevestiging van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn alleen in Euro, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie van de levering, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden via: - iDEAL
- Vooruitbetaling op onze Nederlandse Bank
- Sofort
- Creditcard Mastercard en Visa
- Bancontact
- PayPal
- Apple Pay
- Bunq
- KBC
- Belfius Pay Button
- CBC
- Klarna Achteraf Betalen (zie ook 3.6)
- Contant bij afhalen in onze winkel (pinnen is mogelijk).

Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Apollanja.

3.4 Bij betaling vooraf per Bank heeft de koper 8 dagen na de orderdatum om het verschuldigde factuurbedrag van de bestelling over te maken. Indien de koper niet binnen acht (8) dagen betaalt, heeft Apollanja het recht om de order te annuleren zonder hiervan de koper op de hoogte te stellen.

3.5 In geval van niet-tijdige betaling is Apollanja bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

3.6 Klarna Achteraf Betalen. Wanneer de koper voor Klarna Klarna Achteraf Betalen kiest, biedt Apollanja de koper de mogelijkheid om 14 dagen na verzending van de bestelling te betalen. Apollanja draagt vordering op de koper over aan Klarna Bank AB. Klarna zal de koper een betaalinstructie sturen waarmee de koper direct aan Klarna betaald. Voor contactgegevens en meer informatie over Klarna kan de koper terecht op klarna.com. Voor verdere informatie kan de koper vinden in onze privacy-voorwaarden en bij de betalingsmogelijkheden op Apollanja.

Artikel 4. Levertijd

4.1 Bestelde producten bij Apollanja worden zo snel mogelijk verstuurd (maandag t/m zaterdag). De door Apollanja opgegeven levertijden op de website worden zo veel mogelijk toegepast maar blijven indicatief. De koper kan hieraan geen rechten ontlenen.

4.2 De levering van de producten geschiedt op het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper.

4.3 Indien koper aan Apollanja schriftelijk opgave doet van een adres, is Apollanja gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij koper aan Apollanja schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

4.4 De leveringstijd van een bestelling bedraagt maximaal 30 dagen. Mocht door welke reden dan ook de leveringstermijn niet gehaald worden dan zal Apollanja de koper hierover telefonisch of per e-mail informeren. In overleg met de koper kan de levertermijn verlengd worden.

4.5 Alle producten worden verstuurd na ontvangst van de betaling en bij een goedgekeurde Klarna Achteraf Betalen van de bestelling. In overleg met Apollanja kan hiervan worden afgeweken.

4.6 Indien de koper er voor kiest om de bestelling af te halen tegen contante betaling, ontvangt de koper telefonisch of per e-mail bericht op welke dag en tijdstip de bestelling klaar ligt om afgehaald te worden.

5. Reclames, aansprakelijkheid, herroepingsrecht:

5.1 Ruilen en Recht van retour; De koper is verplicht de bestelling onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling. Binnen deze termijn kan de koper de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. De koper heeft het recht binnen veertien (14) dagen na melding van retour aan Apollanja het product(en) te retourneren. Het aankoopbedrag (incl. eventuele verzendkosten) zal worden terugbetaald op het door de koper opgegeven rekeningnummer. De kosten voor het retourneren van de bestelling/product(en) zijn voor rekening van de koper.

5.2 Voorwaarden voor retourneren:

- Het product mag niet gebruikt en nog verkoopbaar zijn.

- Het product moet onbeschadigd en compleet zijn en in de originele verpakking (indien redelijkerwijs mogelijk) retour gestuurd worden.

- De koper dient binnen 14 dagen na aangegeven te hebben de bestelling/producten te willen te retourneren te deze geretourneerd te hebben.

5.2 Uitgesloten van retourzendingen zijn:

- Producten die volgens opgave van de koper zijn gemaakt of ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de koper.

- Alle Audio- of videoregistraties (CD's en/of DVD's) waarvan de (plastic)verpakking/verzegeling door de koper is verbroken.

- Alle goederen waarvan de (plastic)verpakking/verzegeling door u is verbroken.

- Toegangskaarten voor lezingen en/of activiteiten.

5.3 Bij iedere retourzending dient Apollanja voor de verzending schriftelijk, e-mail of telefonisch hiervan op de hoogte te worden gesteld door de koper.

5.4 Het crediteren van het vooruitbetaalde aankoopbedrag van de retourzendingen aan de koper geschiedt binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling/product(en).

5.5 Apollanja stuurt bij het verzenden van iedere (na)levering een bevestiging hiervan naar het door de koper opgegeven e-mailadres. Apollanja is niet aansprakelijk voor het eventueel niet ontvangen van deze e-mail door de koper.

5.6 Indien de koper de bestelling niet binnen drie (3) dagen heeft ontvangen na het versturen van de producten en de leveringsmail (zie 5.5) dient de koper direct contact op te nemen met Apollanja. Wanneer de koper na drie (3) dagen na het versturen van de bestelling meldt dat een levering niet is ontvangen, is Apollanja niet verplicht om de bestelling opnieuw te versturen.

5.7 Indien de koper onjuiste gegevens heeft ingevoerd bij het afronden van de bestelling en Apollanja op basis van deze gegevens de bestelling heeft verstuurd en de bestelling weer retour komt bij Apollanja neemt Apollanja z.s.m. contact op met de koper. De koper heeft dan de mogelijkheid de bestelling annuleren. Het aankoopbedrag, exclusief de eventueel door de koper betaalde verzendkosten, worden door Apollanja terugbetaald op het door de koper opgegeven rekeningnummer.

Indien de koper de bestelling alsnog wenst te ontvangen mag Apollanja de extra te maken verzendkosten vooraf in rekening brengen. Na ontvangst van deze betaling zal de bestelling opnieuw worden verstuurd.

5.8 Indien de koper onjuiste gegevens heeft ingevoerd bij het afronden van de bestelling en Apollanja op basis van deze gegevens de bestelling heeft verstuurd en de bestelling zoekraakt of verkeerd bezorgd wordt heeft de koper geen aanspraak op terugbetaling van het aankoopbedrag van de bestelling. Indien de koper de bestelling opnieuw wenst te ontvangen mag Apollanja de bestelling opnieuw vooraf in rekening brengen. Na ontvangst van de betaling zal de bestelling opnieuw worden verstuurd.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de koper. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op koper over.

Artikel 7. Communicatie

7.1 Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Apollanja, dan wel tussen Apollanja en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en Apollanja, is Apollanja niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Apollanja.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Apollanja ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de geplaatste bestelling door koper op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder Apollanja gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Apollanja kan worden toegerekend zoals: bijvoorbeeld bij technische/provider problemen of door fouten van derden als vervoerders of creditcardmaatschappijen. Dit omdat Apollanja niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

9.1 Koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten zoals bijvoorbeeld auteursrechten welke, rusten op de door Apollanja geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

9.2 Apollanja garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 10. Privacy/veiligheid

10.1 Apollanja respecteert de privacy van alle kopers. Apollanja gebruikt de gegevens van de koper uitsluitend voor het afhandelen van de bestelling. Alle kopergegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet AVG door ons opgeslagen en verwerkt. Zie hiervoor onze privacy verklaring.

10.2 Al uw persoonlijke gegevens kan de koper te allen tijde kosteloos opvragen, corrigeren, intrekken of verwijderen.

10.3 Apollanja geeft de kopergegevens, met inbegrip van adres en e-mailadres, niet door aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de koper. De koper kan deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die door Apollanja inschakelt worden voor de uitvoering van de orders en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben (zoals de expediteur die de levering uitvoert en de kredietinstelling die zorgt voor het afhandelen van de betaling). In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.

Artikel 11. Diversen

11.1 Wanneer door Apollanja gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Apollanja deze Voorwaarden soepel toepast.

11.2 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Apollanja in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Apollanja vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.3 Apollanja is bevoegd om bij de uitvoering van geplaatste bestelling(en) door koper gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 Apollanja is bestemd voor het verstrekken van informatie betreffende producten. Apollanja heeft de inhoud van met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie. Apollanja niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

12.2 De op deze site geplaatste recensies geven uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze recensies.

Artikel 13. Geschillen en klachten

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de Koper woonachtig is in het buitenland. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

13.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Apollanja, nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd.

13.3 Bij Apollanja ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Apollanja binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

13.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

13.5 Bij klachten dient de koper zich allereerst te wenden tot Apollanja. Inspiratie Webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de Koper zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de Koper de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de Koper betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

13.6 Een klacht schort de verplichtingen van Apollanja niet op, tenzij Apollanja schriftelijk anders aangeeft.

13.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Apollanja, zal Apollanja naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 14. Copyrights

Apollanja geniet auteursrechtelijke bescherming. Apollanja is bestemd voor eigen of intern gebruik van de bezoekers, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen of openbaar te maken anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Apollanja is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Artikel 15. Merken

Het is niet toegestaan onze sites te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Artikel 16. Garantie en aansprakelijkheid

16.1 Apollanja garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

16.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

16.3 Apollanja is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Apollanja. Apollanja is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.

16.5 Indien Apollanja, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

16.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Apollanja of de fabrikant zijn verricht; - indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;

- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

16.8 De Koper is gehouden Apollanja te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Apollanja mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

De Koper is verplicht het product aan Apollanja te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Apollanja zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

16.9 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

Een eventueel door het Apollanja als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.

Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

Artikel 17 Disclaimer

17.0 Apollanja geeft informatie over de producten. De aangeboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult bij een arts. Voor medisch advies dient men altijd eerst een therapeut, (huis)arts of medisch specialist te raadplegen.

De informatie die verstrekt wordt, is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Echter, fouten (in de verwerking van deze informatie) kunnen niet altijd worden voorkomen. Apollanja aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen naar aanleiding van de informatie die verstrekt is via de website of naar aanleiding van e-mails. Het gebruik van de verkregen informatie geschiedt dan ook voor volledig risico van de gebruiker. Als u vragen of opmerkingen heeft over de informatie die u werd aangeboden door Apollanja, dan kunt u contact met ons opnemen.

Edelstenen en mineralen zijn natuurproducten en iedereen kan hier anders op reageren. Het is nooit een vervanging voor medicatie en medische zorg of handelen maar kan een ondersteunende functie hebben. Raadpleeg daarom altijd bij fysieke, mentale of emotionele klachten uw therapeut, (huis)arts of medisch specialist.

Apollanja is niet aansprakelijk voor fysieke, emotionele, mentale, materiële of immateriële schade ontstaan door het dragen, gebruiken, aanschaffen van één onze producten.

Artikel 18. Contact Apollanja. Skilwyk 37 8701 KM BOLSWARD NEDERLAND Tel 0031 (0)515 700 287 Whatapp 0031 (0)6 125 19 199 winkel@apollanja.nl versie 2021-09-14

Retourbeleid / Herroepingsrecht